CAREER

KỸ SƯ TRƯỞNG

18/01/2021 00:01|CAREER


Ứng viên vui lòng gửi thông tin qua:  

Email: tuyendung@venuscorp.vn

Điện thoại: 08 6288 9955

Details

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - KÊ TOÁN

18/01/2021 00:01|CAREER


Ứng viên vui lòng gửi thông tin qua:  

Email: tuyendung@venuscorp.vn

Điện thoại: 08 6288 9955

Details

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TOPAZ TWINS

14/01/2021 00:01|CAREER


Ứng viên vui lòng gửi thông tin qua:  

Email: tuyendung@venuscorp.vn

Điện thoại: 028 6281 6262

Details

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ TOPAZ TWINS

14/01/2021 00:01|CAREER


Ứng viên vui lòng gửi thông tin qua:  

Email: tuyendung@venuscorp.vn

Điện thoại: 08 6288 9955

Details

(028)62.88.99.55
(028)62.81.62.62